Obsah,Záruka


Záruka

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k používání věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. 

Poskytnutá záruční doba 24 měsíců na spotřební zboží se nevztahuje na životnost baterie, jež je součástí výrobku, a jejíž životnost je omezena. Kratší životnost baterie pak nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Poskytnutá záruční doba na životnost baterie je 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

Záruční doba běží od převzetí věci Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Práva z vadného plnění i práva ze záruky lze uplatnit u Prodávajícího ZDE

Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, tj. ode dne převzetí zboží k vyřízení reklamace. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po posouzení vyrozumí Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno zpět Kupujícímu.

Veškeré práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění a ze záruky za jakost neupravená VOP se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace