Obsah,Všeobecné obchodní podmínky


​společnosti TOP ROBOTICS s.r.o., IČ: 016 29 123, se sídlem nám. Československé armády 63, 551 01 Jaroměř zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32163

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží na webových stránkách prodávajícího (dále také „e-shop prodávajícího“ nebo „internetový obchod prodávajícího“), kterým je společnosti TOP ROBOTICS s.r.o., IČ: 016 29 123, se sídlem nám. Československé armády 63, 551 01 Jaroměř, na základě kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto VOP upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti koupě a prodeje zboží. 

Kupující svou objednávkou, tj. návrhem na uzavření kupní smlouvy (dále také jen „objednávka“), potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující upozorněn dostatečným způsobem ještě před uskutečněním své objednávky a má možnost se s VOP seznámit. Uskutečněním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí.

2. Definice pojmů

Prodávajícím je společnosti TOP ROBOTICS s.r.o., IČ: 016 29 123, se sídlem nám. Československé armády 63, 551 01 Jaroměř, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32163.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“). Právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i souvisejícími právními předpisy.

Podnikatelem se rozumí každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Podnikatel“).

Kupující, který není Spotřebitelem, je dle těchto VOP považován za Podnikatele a jeho práva a povinnosti z kupní smlouvy se řídí ustanoveními těchto VOP platnými pro Podnikatele.

Spotřebitelskou smlouvou je smlouva, jejíž smluvní stranou je na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně podnikatel (tj. Prodávající).

3. Uzavření smlouvy

Prodávající zveřejňuje na webových stránkách svého internetového obchodu (e-shopu) jím nabízené zboží. Umístění nabízeného zboží na webových stránkách e-shopu Prodávajícího není návrhem na uzavření ani veřejnou nabídkou. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka Kupujícího učiněná skrze objednávkový systém e-shopu. Přijetí objednávky Prodávající potvrdí Kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Uzavřením kupní smlouvy vznikají mezi Prodávajícím a Kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Takto uzavřenou kupní smlouvu lze měnit, doplňovat či rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran. 

Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí Kupující sám.

Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště, popř. sídlo, mimo území České republiky, zasláním návrhu na uzavření kupní smlouvy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce a dle českého právního řádu. 

Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Objednávka Kupujícího a její potvrzení Prodávajícím jsou Prodávajícím uloženy a jsou na vyžádání Kupujícímu přístupné ve lhůtě 2 let ode dne uzavření kupní smlouvy.

4. Kupní cena a náklady na dodání zboží

Nabídka a ceny zboží uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou vždy aktuální a platné a tyto ceny jsou smluvní a konečné. 

Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy. Konkrétní způsob dopravy si volí Kupující sám a s náklady na dopravu je Kupující seznámen ještě před vlastním uskutečněním objednávky. 

Náklady na zaplacení zboží se liší podle zvoleného způsobu placení. Konkrétní způsob platby si volí Kupující sám a s náklady na způsob platby je Kupující seznámen ještě před vlastním uskutečněním objednávky.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

5. Dodací a platební podmínky

Zboží je Kupujícímu dodáno prostřednictvím:

•    Přepravní společnosti DPD.cz, Geis.cz nebo Intime.cz 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

•    Dobírkou
•    Bankovním převodem

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození krabice či jiného obalu, atd.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, tj. zásilka, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné příslušná poškození popsat v předávacím listu dopravce, popř. vyhotovit o tomto poškození jiný záznam, a tento si nechat potvrdit dopravcem. Podepsáním přepravního listu Kupující stvrzuje, že dodané zboží převzal bez mechanického nepoškození. Na pozdější reklamace způsobené v důsledku dopravy pak Prodávající nebude brát zřetel a tyto budou zamítnuty.

6. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.1. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a)    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b)    na odstranění vady opravou věci
c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d)    odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, náleží mu práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

6.2. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a)    na odstranění vady
b)    na přiměřenou slevu z kupní ceny

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

6.3. Práva z vadného plnění náležející Spotřebiteli

Je-li Kupující Spotřebitelem, použijí se na jeho práva z vadného plnění následující ustanovení.

Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal:
a)    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b)    se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
c)    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d)    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e)    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc shora uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

7. Záruka

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k používání věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. 

Poskytnutá záruční doba 24 měsíců na spotřební zboží se nevztahuje na baterii, jež je součástí výrobku, a jejíž doba životnosti je omezena. Minimální životnost baterie je 6 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Kratší životnost výrobku pak nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. 

Záruční doba běží od převzetí věci Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Práva z vadného plnění i práva ze záruky lze uplatnit u Prodávajícího tak, že vadné zboží bude Prodávajícímu zasláno na adresu:
TOP ROBOTICS s.r.o.

nám. Československé armády 63 
551 01 Jaroměř

Kontaktní telefon: +420 222 703 255  /  Kontaktní email: info@toprobotics.eu 

……………………………… 

Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, tj. ode dne převzetí zboží k vyřízení reklamace. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po posouzení vyrozumí Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno zpět Kupujícímu.

Veškeré práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění a ze záruky za jakost neupravená těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění.

8. Ukončení Smlouvy

Kupující, který je Spotřebitelem, a uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku, má právo odstoupit od této smlouvy v souladu s ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@toprobotics.eu

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy na adresu:

TOP ROBOTICS s.r.o.
nám. Československé armády 63 
551 01 Jaroměř

Kontaktní telefon: +420 222 703 255  /  Kontaktní email: info@toprobotics.eu

V případě řádného odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele, vrátí Prodávající Spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od něho (s výjimkou částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrátit přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. 

V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Výše uvedené odstoupení od smlouvy a postupy s ním související se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem, ani na smlouvy uzavřené jinak než za použití prostředků komunikace na dálku. 

9. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a jinými právními předpisy platnými na území ČR. 

Kupující svým učiněním své objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uváděných v souvislosti s objednávkou zboží Prodávajícím jako správcem a souhlasí s dalším zpracováním těchto osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na informace o zpracování svých osobních údajů a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob, s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží (např. sdělení údajů osobám zajišťujícím přepravu zboží ke Kupujícímu).

Prodávající jako správce tímto poskytuje Kupujícímu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu jako správci je dobrovolné, Kupující má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat a také v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. 

10. Závěrečná ustanovení

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku z kupní smlouvy na třetí osobu.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a VOP příslušnost soudu podle místa sídla prodávajícího, tj. Okresní soud v Náchodě, popř. Krajský soud v Hradci Králové; to za předpokladu, že Kupující je podnikatelem.

Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@toprobotics.eu Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zasílá Prodávající na elektronickou adresu Spotřebitele.

V případě, že dojde ke vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím z kupní smlouvy, a tento se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující – spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová adresa: www.coi.cz, a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů, jeho zahájení a průběhu, naleznete též na stránkách České obchodní inspekce. Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.​

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2016 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP novějších.

 

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace